Quick Search

    
 

Yuliya, Zaporizhzhya 31 y.o. ID14427

Personal details
Name:Yuliya
Age:31 years and 304 days
City:Zaporizhzhya, Ukraine
Marital status:Single
Registration:02 December 2008
Zodiac Sign:Virgo
Languages:Russian (Fluent)
Children:No children
Body:Slim(slender)
Height:178 cm (5 ft 10 ins)
Religion:Orthodox
Education:Bachelors degree
Job:Other
offline 83 days
Yuliya Zaporizhzhya

Partner age:

31-49

« prev next »